วันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2557

วันเสาร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2557

ยืนยัน ส่งงาน วันที่ 13 กันยายน 2557ยืนยัน ส่งงาน - แบบสัมภาษณ์ , Moodboard
ทาง  Claroline E-Learning

แบบสรุปผลการสัมภาษณ์และผลการสำรวจข้อมูลเบื้องต้น

บบสรุปผลการสัมภาษณ์และผลการสำรวจข้อมูลเบื้องต้น
โครงการวิจัยเรื่อง การออกแบบตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สินค้า
สำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท
วันที่ 22 สิงหาคม 2557 วิสาหกิจกลุ่มแม่บ้านท่าทราย  เวลา 14.59 .
เขตอำเภอ  สรรพยา  รหัส  1-18-04-06/1-0003

( / ) ผู้ประกอบการSMEs  ประเภท (  ) 1. กิจการผลิต  ( / ) 2. กิจการค้า  (  ) 3. กิจการบริการ
(   ) ผู้ประกอบการรายเดียว ( / )ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน(CE) ประเภท (  ) 1.อาหาร  (  )
2.เครื่องดื่ม (  ) 3. เครื่องนุ่งห่ม (  ) 4. ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก ( / ) 5.สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร

          1.ข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการ
ชื่อ/ผู้ให้สัมภาษณ์/ผู้ให้ข้อมูล : นาง ปาน  เอี่ยมสุภา 
ตำแหน่งงาน : ประธานกลุ่มเจ้าของกิจการ   
ชื่อประธานกลุ่ม/เจ้าของกิจการ/ผู้มีอำนาจตัดสินใจ : นาง ปาน  เอี่ยมสุภา  
  ข้อมูลภาษาไทย ( Thai Information )
วิสาหกิจกลุ่มแม่บ้านท่าทราย
ที่อยู่ : สถานประกอบการเลขที่ 169  หมู่ที่ 1  หมู่บ้าน  ท่าทราย  ตำบล บางหลวง  อำเภอ สรรพยา จังหวัดชัยนาท  รหัสไปรษณีย์ 17150
โทรศัพท์สถานประกอบการ : 05-640-1004
เบอร์มือถือส่วนตัวผู้ติดต่อ/ผู้ให้สัมภาษณ์/ผู้มีอำนาจตัดสินใจ   08 1887 4569  ปานเอี่ยมสุภา
ที่อยู่อีเมลส่วนตัวของผู้ให้สัมภาษณ์/ประสานงาน : ไม่มี
ที่อยู่อีเมลทางธุรกิจปัจจุบันของสถานประกอบการ : ไม่มี
วิธีการติดต่อ/สื่อสารที่สะดวก : ทางโทรศัทพ์
เริ่มประกอบการตั้งแต่ เมื่อปี 2533
มีเอกสาร/ข้อมูลแนบให้คือ (  ) นามบัตร ( / ) แผ่นพับ (  ) CD………………………………….......
ตราเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหลัก(Trademark/BrandName) คือ ดอกบัว 3 ดอก
(  ) มี ( / ) ไม่มี ไฟล์ต้นแบบอาร์ตเวิร์ค
          2.ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพ
ชื่อผลิตภัณฑ์ที่ต้องการให้พัฒนา ศักยภาพ
( / ) ผลิตภัณฑ์เดิมคือ  ครีมทาผิว
(   ) ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ต้องการออกแบบใหม่คือ ไม่มี
( / ) ต้องการออกแบบพัฒนาด้านโครงสร้างบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้า
          3.รายละเอียดข้อมูลสำหรับการพิมพ์การสื่อสารและการโฆษณาผลิตภัณฑ์สินค้า
ชื่อผลิตภัณฑ์ภาษาไทย : ครีมทาผิว
ชื่อผลิตภัณฑ์ภาษาอังกฤษ(Product Name) : Soft Skin Cream
ข้อความโฆษณา (Slogan) ภาษาไทย : สำหรับบำรุงผิวหน้าและผิวกาย
ภาษาอังกฤษ : ไม่มี
สรรพคุณ/ความดี/ระดับคุณภาพของสินค้า (Benefit/grade/Level) : ครีมทาผิว ผสม ขมิ้น ใช้ทาผิวเพื่อบำรุง ผิวพรรณให้สวย เรียบ เนียน
ส่วนประกอบที่สำคัญ (Ingredients) ภาษาไทย
  ขมิ้นสด  , น้ำสะอาด , หัวเชื้อครีมอาบน้ำ ,หัวน้ำหอม
ข้อมูลสำคัญประกอบตัวสินค้า/ข้อมูลทางโภชนาการ(Specifications/Nutrition information)
 ไทย/อังกฤษ
คุณค่าทางอาหารต่อหน่วยบริโภค (พลังงาน น้ำตาล ไขมัน โซเดียม) : ไม่มี
วิธีการใช้งานและการเก็บรักษา(Usage/Storage) ไทย : ใช้ทาผิวหน้าและผิวกาย เป็นประจำทุกวัน หลังทำความสะอาดผิว
ข้อมูลประวัติการผลิตสินค้า (History) : หมู่บ้านท่าทราย ราษฎรส่วนใหญาประกอบอาชีพหลักคือ การทำนา หลังจากเสร็จสิ้นจากการทำนาแล้วทำให้เกิดการวางงานราชการได้เข้ามาสนับสนุน
ส่งเสริมอาชีพ เช่นการแปรรูปและการถนอมอาหาร การจักสานจึงทำให้เกิดกลุ่มอาชีพในหมู่บ้าน
          4.ตราสัญลักษณ์ละมาตรฐานต่างๆที่ได้รับและยังมีสิทธิ์อนุญาตการนำมาใช้
4.1 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน(มผช) ทะเบียนเลขที่ : มผช.๙๒/๒๕๕๒
ช่วงปีที่ได้รับอนุญาตใช้ พ.............................ถึง พ..........................................................
4.2 เครื่องหมายโอทอป ระดับดาวโอทอป……….…ดาว  เมื่อปีพ..……………………
4.3 ตราสัญลักษณ์มาตรฐานสินค้าประจำจังหวัด................................................... เลขที่…………………………………...............................................................................................
4.4 ทะเบียนฉลากยา(อย).สำหรับสินค้า...............................................................................  
หมายเลข..............................................................................................................................
4.5 เครื่องหมายฮาลาล สำหรับสินค้า..................................................................................  
หมายเลข..............................................................................................................................
4.6 เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
สำหรับสินค้า.........................................................................................................................
หมายเลข...............................................................................................................................
4.7.เครื่องหมายรหัสแท่ง (Bar Code) 13 หลัก EAN
สำหรับสินค้า.........................................................................................................................
เลขรหัส  |…...|…...|…...|…...|…...|…...|…...|…...|…...|…...|…...|…...|…...|
4.8 เครื่องหมายรหัส QR ข้อความที่ใช้คือ...........................................................................................................................................
4.9 เครื่องหมายมาตรฐานการผลิตผลิต (GMP.) ...............................................................
หมายเลข...........................................................................................................................
ข้อมูลอื่นๆที่ต้องการสื่อสารกับลูกค้า หรือเพื่อการพัฒนาศักยภาพ
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
          5.ไฟล์ภาพประกอบและกราฟิกที่จำเป็นต้องมีและใช้พิมพ์บนผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์จริง
ผู้ประกอบการต้องมอบไฟล์ต่างๆ(ที่มีตามข้อ 4 )ให้แก่ทีมที่ปรึกษาออกแบบ เพื่อใช้ประกอบงานออกแบบต้นแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อไม่ให้ตราสัญลักษณ์และกราฟิกอัตลักษณ์เดิมที่มีใช้งานจริงของท่าน ไม่ผิดเพิ้ยน ซึ่งจะมอบคืนให้พร้อมต้นแบบใหม่ที่ได้ออกแบบให้ ไฟล์ที่จำเป็นใช้ได้แก่ (ถ้ามี)
          5.1 (  ) ไฟล์แบบตัวพิมพ์ที่ซื้อลิขสิทธิ์ (Corporate Font License) แล้ว  (  ) มี ( / ) ไม่มี
ฟ้อนต์ที่ใช้พิมพ์ โลโก้ และหรือข้อความต่างๆทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ) มีดังนี้คือ
(หากไม่มี ผู้ออกแบบจะจัดหาและใช้ฟ้อนต์ฟรี ของไทย TH fonts และ free commercial fonts ตามที่จะสามารถจัดหาให้ได้)
ชื่อ Font : JasmineUPC (โลโก้) RSU Font (ข้อมูลสินค้า)
5.2( )ไฟล์ตราสัญลักษณ์ เครื่องหมายการค้า ( Brand/Logo/Trademark Symbol) Image file Resolutions 300 dpi,  .psd .jpg ,Vector filetype .ai,.cdr  (  ) มี  ( / )ไม่มี
5.3 (   ) ไฟล์ภาพประกอบบนสินค้า/ผลิตภัณฑ์ ขนาดไฟล์ภาพ 3 ล้านพิเซลส์ขึ้นไป           (   ) มี (  ) ไม่มี
5.4 (   ) จะส่งมอบไฟล์ต่างๆให้ทางอีเมล/line/ Online  Contact กับทีมที่ปรึกษา
 ผศ.ประชิด ทิณบุตร Email :  prachid2009.@gmail.com
อีเมลผู้ประกอบการ  -
(แนะนำให้ใช้อีเมลบริการฟรีของ google หรือ @gmail.com)
6. ภาพรวมความต้องการงานออกแบบ (Design Brief)
   กรุณาเลือกระดับภาพรวมของอารมณ์และความรู้สึกของท่านที่ต้องการให้ออกแบบใหม่(New Design) การพัฒนาแบบตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ใหม่ (Re design)
   Mood & Feel (อารมณ์และความรู้สึกที่ต้องการให้ออกแบบหรือพัฒนา) กรุณา เลือกกำหนด
ค่าระดับความต้องการสื่อสารจากค่าน้อยไปหามาก นับจากจุดกลาง ไปทางซ้ายหรือขวา ด้านใดด้านหนึ่ง ค่าระดับ 0 คือค่าเลือกที่เป็นกลาง
ความต้องการแบบ
4
3
2
1
0
1
2
3
4
ความต้องการแบบ
Elegant (หรูหรา)

/Bold (แรง เข้มแข็ง)
Playful (เรียบง่าย สบาย)
/
Serious (จริงจัง หนักแน่น)
Traditional(ตามแบบอย่าง)/

Modern (ใหม่ /ดูทันสมัย)
Personable (ง่าย ส่วนตัว)
/
Professional (แบบมืออาชีพ)
Feminine(แนวผู้หญิง)
/
Masculine (แนวผู้ชาย)
Colorful (หลากสีสันสนุก)
/
Conservative (เชิงอนุรักษ์)
Economical(ถูก-ประหยัด)
/
Upmarket (แพง-ตลาดบน)
         
          ท่านต้องการงานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ (Printed Media) สื่อส่งเสริมการขาย (Promotion Media) และสื่อการสร้างประสบการณ์ร่วมในตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ ดังนี้คือ
(   ) ต้นแบบตราสัญลักษณ์ เพื่อการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ที่จะใช้กับสินค้าหรือบริการ
(   ) สื่อสิ่งพิมพ์(Printed Media) เพื่อการสื่อสารและการบริหารจัดการธุรกิจทั้งภายในและภาย
นอกในองค์กร
(   ) สื่อส่งเสริมการขายสินค้าและการบริการ (Promotional Media)
( / ) สื่อการสร้างประสบการณ์ร่วมในตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ (Brand Experience /Brand Image Media)
7.วิธีการขนส่ง วิธีการจัดจำหน่ายและการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์สินค้า
7.1 ต้องการออกแบบให้เหมาะสมกับการขนส่งภาย ในประเทศ โดยทาง (   ) รถยนต์ (   ) รถไฟ (  ) เรือ (  ) เครื่องบิน มิติการขนส่ง ขนาด กว้าง...................ยาว...................สูง...................
7.2 ต้องการออกแบบให้เหมาะสมกับการขนส่งต่างประเทศ โดยทาง (  ) รถยนต์ (   ) รถไฟ (  ) เรือ(  ) เครื่องบิน มิติการขนส่ง ขนาด กว้าง...................ยาว...................สูง...................
วิธีการจัดจำหน่าย (   ) จัดขายเฉพาะงาน (  ) ขายส่งต่อคนกลาง (  ) ขายประจำ ณ ที่ทำการกลุ่ม (  ) ขายฝากร้านขายของชำทั่วไป/ห้างร้าน/ห้างสรรพสินค้าชื่อ……………………. ...........................................................................................................................................................
(  ) มีร้านค้า-ที่ทำการ ชื่อ........................................................................................................
7.3 การซื้อ-ขาย / วิธีการจัดจำหน่ายในประเทศ/ การส่งออกต่างประเทศ
 ( / ) ดำเนินการเอง  ( / ) ผ่านคนกลาง (  ) ห้าง/ร้าน……………………................................
 (  ) ผ่านทางออนไลน์ติดต่อผ่านอีเมล /facebook /เว็ปไซต์
URL http://:……………………........................ ............................................................
7.4 ราคาจำหน่ายสินค้า
ชื่อผลิตภัณฑ์/สินค้า : ครีมทาผิว
ราคาขายปลีก 50 บาท / 80 กรัม/ชิ้น / ราคารวมหน่วย หน่วย...........กรัม/ชิ้น/
ขายส่ง/ส่วนลด : ไม่มี
ชื่อผลิตภัณฑ์/สินค้า : ครีมอาบน้ำผสมขมิ้น
ราคาขายปลีก 50 บาท / 280 กรัม/ชิ้น / ราคารวมหน่วย หน่วย...........กรัม/ชิ้น/
ขายส่ง/ส่วนลด : ไม่มี
ชื่อผลิตภัณฑ์/สินค้า : แชมพูสมุนไพรสูตรประดำดีควาย
ราคาขายปลีก 50 บาท / 200 กรัม/ชิ้น / ราคารวมหน่วย หน่วย...........กรัม/ชิ้น/
ขายส่ง/ส่วนลด : ไม่มี
ชื่อผลิตภัณฑ์/สินค้า : ครีมนวดสมุนไพรว่านหางจระเข้ผสมดอกอัญชัน
ราคาขายปลีก 50 บาท / 380 กรัม/ชิ้น / ราคารวมหน่วย หน่วย...........กรัม/ชิ้น/
ขายส่ง/ส่วนลด : ไม่มี
ชื่อผลิตภัณฑ์/สินค้า : ครีมนวดสมุนไพรสูตรประดำดีควาย
ราคาขายปลีก 50 บาท / 250 กรัม/ชิ้น / ราคารวมหน่วย หน่วย...........กรัม/ชิ้น/
ขายส่ง/ส่วนลด : ไม่มี
ชื่อสินค้า สบู่รังไหม
ราคาขายปลีก 40 บาท / ไม่ระบุ กรัม/ชิ้น / ราคารวมหน่วย หน่วย...........กรัม/ชิ้น/
ขายส่ง/ส่วนลด : ไม่มี
          8.ปัจจุบันสภาพ /ปัญหาที่เกิดขึ้น /ความต้องการพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ (Problem Situations / Swot Analysis)
     การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่เกิดขึ้นกับการดำเนินธุรกิจในฐานะของผู้ประกอบการ(ด้าน
การผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์)
จุดอ่อน  - ไม่มี วัน/เดือน/ปี ที่ผลิต
          
- ไม่มีเลขที่จดทะเบียนสินค้าเพื่อแสดงความน่าเชื่อถือ
           - ตัวบรรจุภัณฑ์ใหญ่เทะทะมากเกินไป
           - บรรจุภัณฑ์ไม่มีความทันสมัยดูมาน่าซื้อใช้
           - ไม่มีการนำภาพประกอบมาตกแต่งตัวสินค้าให้ดูสวยงาม
           - ไม่มีสัญลักษณ์หรือลักษณะบ่งบอกถึงความเป็นครีมทาผิวที่ผสมขมิ้น
จุดแข็ง - บรรจุภัณฑ์มีความแข็งแรงและคงทนเป็นอย่างมาก
อุปสรรค -
โอกาส -
(   ) ได้มอบ (  )ให้ยืม ตัวอย่าง/สินค้า   ให้ทีมที่ปรึกษาเพื่อศึกษา-ออกแบบ จำนวน  รายการ
1.แชมพูสมุนไพรสูตรประคำดีควาย
2.ครีมนวด-แชมพู สมุนไพร ประคำดีควาย
3.ครีมทาผิว
4.ครีมอาบน้ำผสมขมิ้น
5.ครีมนวดผมว่านหางจระเข้ผสมดอกอัญชัญ
9.วาดแผนที่ตั้งสถานประกอบการ/สำนักงานขาย/สถานที่จัดจำหน่าย/หรือสถานที่เข้าร่วมปรึกษา และแจ้งแนวคิด-ความต้องการพัฒนา-ให้เป็นโจทย์เพื่อการออกแบบพัฒนาไว้เพิ่มเติม


อธิบายบอกเพิ่มเติม ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ชื่อผู้บันทึก นางสาว ธณพัชสรวง  อธิษฐ์นวัต
วันที่ 22 สิงหาตม 2557
ลงชื่อ นางสาว ธณพัชสรวง  อธิษฐ์นวัต
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์/ผู้ประกอบการ  ปาน  เอี่ยมสุภาตำแหน่ง ประธานกลุ่มเจ้าของกิจการ

วันที่ 22 สิงหาคม./2557 เวลา  14.59 .